การพ้นจากตำแหน่งของรัฐมนตรี ต่อเมื่อ ?

  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีย่อมพ้นจาก ตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติหรือ มีลักษณะต้องห้าม ต้องคำพิพากษาให้จำคุก สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจ กระทำการอันต้องห้ามตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด  มีพระบรมราชโองการให้ออก หรือวุฒิสภามีมติถอดถอน

รัฐมนตรี

 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวพ้นจากตำแหน่งไม่ว่าเพราะเหตุใด คณะรัฐมนตรีที่เหลือทั้งคณะต้องพ้นจากตำแหน่งด้วย ตามหลักที่ว่า นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าของคณะรัฐมนตรี นอกจากนั้น เมื่ออายุสภาผู้แทนราษฎรครบวาระลง มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร หรือคณะรัฐมนตรีลาออกทั้งคณะ รัฐมนตรีย่อมพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะด้วยเช่นกัน ปกติแล้วคณะรัฐมนตรีจะมีวาระ ๔ ปี แต่ทั้งนี้อาจพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระได้ เช่น ลาออก มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร หรือสภาผู้แทนราษฎรครบวาระลงก่อน ข้อนี้เป็นไปตามหลักที่ว่า คณะรัฐมนตรีบริหารประเทศอยู่ได้ด้วยความไว้วางใจของสภาผู้แทนราษฎร สภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงไม่ว่าเพราะเหตุใด คณะรัฐมนตรีย่อมสิ้นสุดลงด้วย

 


Share

Comments

Comments are closed.