คหบดีธรรม 4 มีอะไรบ้าง

คหบดีธรรม 4 คือหลักธรรมมะที่ผู้ครองเรือนพึงยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้ชีวิตและครอบครัวมีความสงบสุข มีทั้งหมด 4 ประการ

คหบดีธรรม 4 ประกอบไปด้วย

1.  ความหมั่น หมายถึง หมายถึงความตั้งใจ ความขยันหมั่นเพียร เอาใจใส่ในสิ่งที่ทำ

2.  ความโอบอ้อมอารี หมายถึง ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้คนรอบข้าง

3.  ความไม่ตื่นเต้นมัวเมาในสมบัติ หมายถึง ความไม่มัวเมา ลุ่มหลง ในทรัพย์สมบัติ ใช้จ่ายในทางที่เหมาะสม

4.  ความไม่เศร้าโศกเสียใจเมื่อเกิดภัยวิบัติ หมายถึง หมายถึงการตั้งสติมั่น ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งร้ายที่เกิดขึ้น ไม่โศกเศร้าเสียใจจนเกินสมควร

 


Share

Comments

Comments are closed.