ทศพิธราชธรรม 10 ธรรมะสำหรับผู้ปกครอง

ทศพิธราชธรรม 10 คือธรรมะสำหรับผู้ปกครอง หัวหน้าและพระราชา

ทศพิธราชธรรม 10 ประกอบไปด้วย
1. ทาน หมายถึง การให้ การเสียสละทรัพย์ของตนให้แก่ผู้ใต้ปกครอง
2. ศีล หมายถึง ความประพฤติที่ดีงาม สุจริต ทั้ง กาย วาจาและใจ
3. บริจาค หมายถึง การเสียสละสิ่งของและความสุขส่วนตน เพื่อความสุขของผู้อื่นและส่วนรวม
4. ความซื่อตรง หมายถึง ความซื่อตรงในฐานะที่เป็นผู้ปกครองและผู้นำ ดำรงอยู่ในสัตย์สุจริต
5. ความอ่อนโยน หมายถึง การมีความอ่อนโยนอยู่เสมอ มีสัมมาคารวะต่อทั้งผู้อาวุโส เสมอกันและต่ำกว่า
6. ความเพียร หมายถึง มีความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน มีความใส่ใจ ไม่เกียจคร้าน
7. ความไม่โกรธ หมายถึง ความไม่แสดงความโกรธ ฉุนเฉียว ถ้าจะต้องทำโทษใครก็จะทำด้วยความมีเหตุมีผล
8. ความไม่เบียดเบียน หมายถึง ความไม่เบียดเบียน บีบคั้น ไม่สร้างทุกข์ให้แก่ผู้อื่น
9. ความอดทน หมายถึง การมีความอดทน อดกลั้น ต่อสิ่งทั้งปวง สามารถรักษาอาการ กาย วาจาและใจ ให้เรียบร้อย ดีงาม
10. ความเที่ยงธรรม หมายถึง ความหนักแน่น ถือความถูกต้องและเที่ยงธรรมเป็นหลัก ไม่หวั่นไหวหรือโอนเอนด้วยคำพูด อารมณ์ หรือลาภสักการะใดๆ

ทศพิธราชธรรม 10 นี้ หากผู้ปกครองใดยึดถือปฎิบัติ ก็จะนำมาซึ่งความสงบสุข ความรักสามัคคีของคนในสังคมและคนในชาติ


Share

Comments

Comments are closed.