บารมี 6 คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง

บารมี 6 หมายถึงคุณงามความดีขั้นสูงที่พึงปฏิบัติ 6 ประการ ประกอบไปด้วย

1. ทานบารมี หมายถึงการให้ทาน การให้ในสิ่งที่ผู้อื่นไม่มีหรือขาดแคลน
2. ศีลบารมี หมายถึง การประพฤติตนอยู่ในทำนองคลองธรรมที่ดี
3. ขันติบารมี หมายถึง ความอดทน อดกลั้น ต่อสิ่งไม่ดีทั้งปวง
4. วิริยะบารมี หมายถึง ความถึงพร้อมด้วยความพยายาม ความไม่ย่อท้อในการทำความดี ความชอบ
5. สมาธิบารมี หมายถึง ความถึงพร้อมด้วยสติ ความสงบ
6. ปัญญาบารมี หมายถึง ความถึงพร้อมด้วยปัญญา ความรอบรู้ ความมีวิชาที่ถูกต้อง

บารมี 6 นี้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นหลักธรรมะสำหรับผู้ที่ต้องการบรรลุธรรมขั้นสูงหรือนิพพาน บางตำรากล่าวว่าธรรมะข้อนี้คือธรรมะของพระโพธิสัตว์ที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้า


Share

Comments

Comments are closed.