ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีมาแล้วกี่คน

ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำของฝ่ายบริหาร

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา ประเทศไทยของเรามีนายกรัฐมนตรีมาแล้วทั้งสิ้น 28 คน บางคนดำรงตำแหน่งวาระเดียว ในขณะที่บางคนดำรงตำแหน่งหลายวาระ รายชื่อของนายกรัฐมนตรีของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

1. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
2. พระยาพหลพลพยุหเสนา
3. จอมพล ป. พิบูลสงคราม
4. นายควง อภัยวงศ์
5. นายทวี บุณยเกตุ
6. หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
7. นายปรีดี พนมยงค์
8. พล.ร.ตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
9. นายพจน์ สารสิน
10. จอมพลถนอม กิตติขจร
11. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
12. นายสัญญา ธรรมศักดิ์
13. หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
14. นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
15. พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
16. พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
17. พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
18. นายอานันท์ ปันยารชุน
19. พลเอกสุจินดา คราประยูร
20. นายชวน หลีกภัย
21. นายบรรหาร ศิลปอาชา
22. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
23. พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
24. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
25. นายสมัคร สุนทรเวช
26. นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
27. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
2.8 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

โดยที่หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เป็นยานกรัฐมนตรีที่มีอายุน้อยที่สุด กล่าวคือดำรงตำแหน่งขณะมีอายุได้ 40 ปี ส่วนผู้ที่ดำรงตำแหน่งขณะมีอายุมากที่สุดคือนายสมัคร สุนทรเวช ซึ่งดำรงตำแหน่งในขณะอายุ 73 ปี ส่วนผู้ที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดคือจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยอยู่ในตำแหน่งเป็นเวลา 14 ปี 11 เดือน 18 วัน


Share

Comments

Comments are closed.