ภาษีรายได้บุคคลธรรมดามีอัตราเท่าใด

ภาษีรายได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทยใช้แบบอัตราก้าวหน้า…

ภาษีแบบอัตราก้าวหน้าคือถ้ามีรายได้มากก็ต้องจ่ายภาษีมาก แต่ถ้ามีรายได้น้อยก็จ่ายน้อยหรือไม่ต้องเสีย หลักการคำนวณภาษีรายได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. คำนวณรายได้ทั้งหมดในรอบปีภาษี
2. นำสิทธิลดหย่อนต่างๆไปหักออกจากรายได้รวมในข้อ 1
3. นำยอดภาษีรายได้หัก ณ ที่จ่าย ไปหักออกจากยอดที่เหลือในข้อ 2
4. นำยอดเงินที่เหลือจากข้อ 3 มาคำนวณยอดภาษีที่ต้องจ่าย ตามอัตราดังนี้

– ยอดคงเหลือ 0-150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี
– ยอดคงเหลือ 150,001 – 500,000 บาท เสียภาษีอัตรา 10% หรือสูงสุด 35,000 บาท
– ยอดคงเหลือ 500,001 – 1,000,000 บาท เสียภาษีอัตรา 20% หรือสูงสุด 100,000 บาท
– ยอดคงเหลือ 1,000,001 – 4,000,000 บาท เสียภาษีอัตรา 30% หรือสูงสุด 900,000 บาท
– ยอดคงเหลือ 4,000,001 บาท ขึ้นไป เสียภาษี 37%

คนไทยทุกคนมีหน้าที่ต้องเสียภาษี และภาษีจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้นเราทุกคนต้องเสียภาษีกันให้ถูกต้องและต้องติดตามการใช้เงินภาษีของเราด้วยนะครับ ว่าได้ถูกนำไปใช้อย่างถูกทางและสุจริตหรือไม่


Share

Comments

Comments are closed.