ภาษีหัก ณ ที่จ่ายมีอัตราเท่าใด

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของประเทศไทย กฏหมายกำหนดอัตราไว้เท่าไหร่

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้น กฏหมายกำหนดให้ผู้มีหน้าที่หัก (ซึ่งก็คือผู้จ่ายเงินที่เป็นนิติบุคคล) หักเงินที่จ่ายเป็นค่าจ้าง ดอกเบี้ย เงินปันผล และอื่นๆที่เข้าข่าย โดยหักจากผู้รับและนำส่งกรมสรรพากรภายใน 7 วันหลังจากสิ้นเดือนภาษีนั้นๆ (ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปนั่นเอง) โดยอัตรการหักนั้นจะขึ้นอยู่กับประเภทของรายได้ โดยมีอัตราการหักดังต่อไปนี้

1% – สำหรับค่าซื้อสัตว์น้ำทุกประเภท ค่าขนส่ง และดอกเบี้ยเงินฝากที่จ่ายให้นิติบุคคล
2% – สำหรับค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์
3% – สำหรับค่าจ้างทำของ ค่าบริการ และรายได้จากการประกอบอาชีพอิสระ เช่นหมอ วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี เป็นต้น
5% – รายได้จากการแข่งขัน ประกวด การจับรางวัล นักแสดงและนักร้อง และค่าเช่าทรัพย์สินที่ไม่ใช่สิ่งปลูกสร้าง
10% – เงินปันผล ค่าเช่าทรัพย์สินและดอกเบี้ยเงินฝากที่จ่ายให้กับสมาคมและมูลนิธิ
15% – สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน

ภาษีที่เราจ่ายคือเงินที่รัฐบาลจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆเช่น เงินเดือนเจ้าหน้าที่ของรัฐ สร้างถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภคต่าง ชำระหนี้สินของภาครัฐ เป็นต้น ดังนั้นถ้าเราไม่ชำระภาษีให้ถูกต้อง มีการหลบเลี่ยง ไม่ว่าจะเป็นภาษีรายได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีรายได้บุคคลธรรมดา ภาษีรายได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพษมิต และภาษีประเภทอื่นๆ เงินภาษีที่เข้ารัฐก็จะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ประเทศชาติของเราก็จะไม่มีเงินเอาไว้ใช้จ่ายที่เพียงพอได้


Share

Comments

Comments are closed.