มงคลชีวิต 38 ประการ

มงคลชีวิต 38 ประการ คือหลักปฏิบัติและหลักการดำเนินชีวิตของคนดี 38 ประการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

มงคลชีวิตประการที่ 1 : การไม่คบคนพาล
มงคลชีวิตประการที่ 2 : การคบบัญฑิต
มงคลชีวิตประการที่ 3 : การบูชาบุคคลที่ควรบูชา
มงคลชีวิตประการที่ 4 : การอยู่ในถิ่นอันสมควร
มงคลชีวิตประการที่ 5 : เคยทำบุญมาก่อน
มงคลชีวิตประการที่ 6 : การตั้งตนชอบ
มงคลชีวิตประการที่ 7 : ความเป็นพหูสูต
มงคลชีวิตประการที่ 8 : การรอบรู้ในศิลปะ
มงคลชีวิตประการที่ 9 : การมีวินัยที่ดี
มงคลชีวิตประการที่ 10 : การกล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต
มงคลชีวิตประการที่ 11 : การบำรุงบิดามารดา
มงคลชีวิตประการที่ 12 : การสงเคราะห์บุตร
มงคลชีวิตประการที่ 13 : การสงเคราะห์ภรรยา
มงคลชีวิตประการที่ 14 : การทำงานไม่ให้คั่งค้าง
มงคลชีวิตประการที่ 15 : การให้ทาน
มงคลชีวิตประการที่ 16 : การประพฤติธรรม
มงคลชีวิตประการที่ 17 : การสงเคราะห์ญาติ
มงคลชีวิตประการที่ 18 : การทำงานที่ไม่มีโทษ
มงคลชีวิตประการที่ 19 : การละเว้นจากบาป
มงคลชีวิตประการที่ 20 : การไม่ดื่มน้ำเมา
มงคลชีวิตประการที่ 21 : ความไม่ประมาทในธรรม
มงคลชีวิตประการที่ 22 : การมีความเคารพ
มงคลชีวิตประการที่ 23 : การมีความถ่อมตน
มงคลชีวิตประการที่ 24 : การมีความสันโดษ
มงคลชีวิตประการที่ 25 : การมีความกตัญญู
มงคลชีวิตประการที่ 26 : การฟังธรรมตามกาล
มงคลชีวิตประการที่ 27 : การมีความอดทน
มงคลชีวิตประการที่ 28 : ความเป็นผู้ว่าง่าย
มงคลชีวิตประการที่ 29 : การได้เห็นสมณะ
มงคลชีวิตประการที่ 30 : การสนทนาธรรมตามกาล
มงคลชีวิตประการที่ 31 : การบำเพ็ญตบะ
มงคลชีวิตประการที่ 32 : การประพฤติพรหมจรรย์
มงคลชีวิตประการที่ 33 : การเห็นอริยสัจ
มงคลชีวิตประการที่ 34 : การทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน
มงคลชีวิตประการที่ 35 : การมีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
มงคลชีวิตประการที่ 36 : การมีจิตไม่เศร้าโศก
มงคลชีวิตประการที่ 37 : การมีจิตปราศจากกิเลส
มงคลชีวิตประการที่ 38 : ความมีจิตเกษม

มงคลชีวิต 38 ประการนี้ พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสสั่งสอนและมอบไว้ให้เราทุกคนยึดถือปฏิบัติ ไม่เพียงแต่ความสุขเท่านั้น แต่ผู้ได้ปฏิบัติจะได้พบกับความเจริญ ความสงบในชีวิต มีครอบครัวที่เป็นสุข มีความพอเพียง ไม่โลภ ไม่อิจฉาริษยา เป็นต้น ดังนั้นเราพึงนำหลักการนี้ไปปฏิบัติเพื่อความสุขในชีวิตสืบไป


Share

Comments

Comments are closed.