มรรค 8 มีอะไรบ้าง

มรรค 8 คือหนทางแห่งการดับทุกข์ เป็นหลักธรรมข้อสุดท้ายของอริยสัจ 4 มรรคนั้นมีอยู่ 8 ประการด้วยกัน

พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสถึงอริยสัจ 4 อันประกอบไปด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค ซึ่งนี้คือหนทางแห่งการดับทุกข์นั่นเอง เป็นหนทางหรือหลักพื้นฐานที่จะทำให้คนเราพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้

มรรค 8 ประกอบไปด้วย

1. สัมมาทิฏฐิ – มีปัญญาเห็นชอบ หมายถึง ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามความเป็นจริงด้วยสติและปัญญา
2. สัมมาสังกัปปะ – ดำริชอบ หมายถึง การใช้สมองความคิดพิจารณาแต่ในทางกุศลหรือความดีงาม ไม่หลุมหลงมัวเมาในสิ่งไม่ดี
3. สัมมาวาจา – เจรจาชอบ หมายถึง การพูดต้องสุภาพ แต่ในสิ่งที่สร้างสรรค์ดีงาม ไม่พูดเพ้อเจ้อไร้สาระ
4. สัมมากัมมันตะ – ความประพฤติชอบ หมายถึง การประพฤติดีงาม อยู่ในทำนองคลองธรรม
5. สัมมาอาชีวะ – การมีอาชีพชอบ หมายถึง การทำมาหากินอย่างสุจริตชน ไม่คดโกง ไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนผู้อื่น
6. สัมมาวายามะ – การมีความมานะชอบ หมายถึง ความอุตสาหะพยายาม มีความอดทนต่อการปฏิบัติงานใดๆ7. สัมมาสติ – การมีสติชอบ หมายถึง การมีสติ ใช้สติอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำจิตให้เลื่อนลอย ดำรงอยู่ด้วยความรู้ตัวอยู่เป็นปกติ
8. สัมมาสมาธิ – การมีสมาธิชอบ หมายถึง การฝึกจิตให้สงบและตั้งมั่น เพื่อให้ปราศจากกิเลสและนิวรณ์อยู่เสมอ

ดังนั้นคนเราควรศึกษาเรื่องมรรค 8 นี้ให้ถี่ถ้วนและนำไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อประโยชน์และความสุขของเราเอง

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มรรค 8 ได้ที่ http://www.rfd-i.com/muck8


Share

Comments

Comments are closed.