รัฐธรรมนูญประกาศใช้มาแล้วกี่ฉบับ

ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาแล้วกี่ฉบับ มาดูกันครับ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีการประกาศใช้มาตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองปี พ.ศ. 2475 นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 80 ปี มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งสิ้น 18 ฉบับ ดังนี้

1. พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม
3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489
4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 รัฐธรรมนูญตุ่มแดง หรือ รัฐธรรมนูญใต้ตุ่ม
5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492
6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495
7. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502
8. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511
9. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515
10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517
11. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519
12. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520
13. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521
14. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534
15. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534
16. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
17. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549
20. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าประเทศของเราเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศบ่อยมาก ซึ่งมักไม่เกิดขึ้นในประเทศที่เจริญแล้ว ก็ได้แต่หวังว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจะถูกใช้ไปนานๆนะครับ


Share

Comments

Comments are closed.