วันวิสาขบูชามีความสำคัญอย่างไร

วันวิสาขบูชา หรือวันเพ็ญเดือน 6 นับได้ว่ามีความสำคัญมากวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา

วันวิสาขบูชา หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี (นับตามปฏิทินทางจันทรคติ) เป็นวันที่เกิดเหตุการสำคัญ 3 อย่าง ซึ่งสำคัญมากต่อพุทธศาสนา กล่าวคือเป็นวันประสูตรของเจ้าชายสิทธัตถะ วันที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และวันเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้า

เหตุการณ์ที่ 1 : เจ้าชายสิทธัตถะ ซึ่งเป็นพระราชโอรสในพระเจ้าพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายา ได้ประสูติ ณ พระราชอุทยานลุมพินีวัน ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับเทวทหะ เมื่อเช้าวันศุกร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีจอ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี

เหตุการณืที่ 2 : เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงตรัสรู้อนุตระสัมมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระพุทธเจ้า ภายหลังจากการบำเพ็ญเพียรนาน 6 ปี ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ในตอนเช้ามืดวันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา ก่อนพุทธศักราช 45 ปี

เหตุการณ์ที่ 3 : พระพุทธองค์สด็จดับขันธปรินิพพาน ภายหลังจากเผยแผ่ศาสนาได้ 45 ปี พระชนมายุ 80 พรรษา เมื่อวันอังคาร ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเส็ง ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ

ในปีใดที่เป็นปีอธิกมาสซึ่งมีเดือน 8 สองหน วันวิสาขบูชาก็จะเลื่อนจากวันเพ็ญเดือน 6 ไปเป็นวันเพ็ญเดือน 7 แทน

ในวันวิสาขบูชานี้ ชาวพุทธส่วนใหญ่จะนิยมทำบุญตักบาตร เข้าวัดฟังธรรม เวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา…


Share

Comments

Comments are closed.