สมเด็จพระสังฆราช มีมาแล้วกี่พระองค์

สมเด็จพระสังฆราช คือประมุขของคณะสงฆ์แห่งบวรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสิทร์ มีมาแล้วทั้งสิ้น 19 พระองค์ ดังรายพระนามต่อไปนี้

องค์ที่ 1
สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศรี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2325 ถึง พ.ศ. 2337

องค์ที่ 2
สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศุข) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2337 ถึง พ.ศ. 2359

องค์ที่ 3
สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (มี) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2359 ถึง พ.ศ. 2362

องค์ที่ 4
สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2363 ถึง พ.ศ. 2365

องค์ที่ 5
สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2365 ถึง พ.ศ. 2385

องค์ที่ 6
สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (นาค) วัดราชบูรณะราชวรวิหาร ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2386 ถึง พ.ศ. 2392

องค์ที่ 7
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (พระองค์เจ้าวาสุกรี สุวัณณรังสี) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2394 ถึง พ.ศ. 2396

องค์ที่ 8
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ (พระองค์เจ้าฤกษ์ ปญฺญาอคฺคโต) วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2434 ถึง พ.ศ. 2435

องค์ที่ 9
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2436 ถึง พ.ศ. 2442

องค์ที่ 10
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ) วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2443 ถึง พ.ศ. 2464

องค์ที่ 11
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ (หม่อมเจ้าภุชงค์ ชมพูนุท สิริวฑฺฒโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2465 ถึง พ.ศ. 2480

องค์ที่ 12
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว) วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2481 ถึง พ.ศ. 2487

องค์ที่ 13
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (หม่อมราชวงศ์ชื่น นพวงศ์ สุจิตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2501

องค์ที่ 14
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2503 ถึง พ.ศ. 2505

องค์ที่ 15
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทโย) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2508

องค์ที่ 16
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายี) วัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหาร ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2508 ถึง พ.ศ. 2514

องค์ที่ 17
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2515 ถึง พ.ศ. 2517

องค์ที่ 18
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2531

องค์ที่ 19
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันจะมีพระชนมายุครบ 100 ปี ในปี พ.ศ. 2556 นี้


Share

Comments

Comments are closed.