อริยทรัพย์ 7 มีอะไรบ้าง

อริยทรัพย์ 7 คือทรัพย์อันประเสริฐ คือคุณธรรมประจำใจอย่างประเสริฐ ที่บุคลลพึงหามาใส่ตนให้มาก

อริยทรัพย์ 7 นี้คือทรัพย์สินในใจหรือคุณธรรมอันประเสริฐที่อยู่กับตัวเรา พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า อริยทรัพย์ 7 มีคุณค่าอนันต์ มากกว่าทรัพย์สินภายนอกจำพวกแก้ว แหวน เงินทอง อย่างมากมาย ผู้ใดแสวงหาทรัพย์ทางธรรมนี้ได้ครบ ก็จะเป็นหนทางไปสู่การบรรลุ หรือเป็นใบเบิกทางไปสู่ความสำเร็จขั้นอริยะนั่นเอง

อริยทรัพย์ 7 ประกอบด้วย
1. ศรัทธา (Faith) หมายถึง ความเชื่อที่มีเหตุผล และมั่นใจในหลักที่ถือและความดีที่ได้ทำ
2. ศีล (Morality) หมายถึง การรักษากาย วาจา ใจ ของตนให้เรียบร้อย มีความประพฤติถูกต้องดีงาม
3. หิริ (Moral shame) หมายถึง ความละอายต่อบาปและการทำความชั่วของตน
4. โอตตัปปะ (Moral fear) หมายถึง วามเกรงกลัวต่อบาปและความชั่วของตน
5. พาหุสัจจะ (Great learning) หมายถึง ความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก ได้รู้มาก
6. จาคะ (Charity) หมายถึง ความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การให้ทาน การช่วยเหลือผู้อื่น
7. ปัญญา (Wisdom) หมายถึง ความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเหตุผล ความดีความชั่ว ความถูกและผิด คุณและโทษของสิ่งต่างๆ รู้จักคิดและรู้พิจารณา เพื่อมิให้หลงผิดหรือเข้าหาอวิชชา

จะเห็นว่า อริยทรัพย์ 7 ประการนี้สามารถทำได้โดยง่ายถ้าเราตั้งใจจะทำ เมื่อทำแล้วจะเกิดมรรคผลอย่างใหญ่หลวงทั้งต่อตนเองและสังคมส่วนรวม เป็นความร่ำรวยที่น่าสรรเสริญมากกว่าทรัพย์สินใดๆ


Share

Comments

Comments are closed.