อิทธิบาท 4 คืออะไร

อิทธิบาท 4 คือหลักธรรมะในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่ิอดำเนินไปสู่ความสำเร็จทั้งปวง

ในการทำงานต่างๆให้ประสบความสำเร็จนั้น มีการนำเสนอหลักการและวิธีการมากมาย แต่ในทางพระพุทธศาสนาแล้ว พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าการทำการงานใดๆให้สำเร็จนั้น คนนั้นจะต้องมีธรรมะประจำใจ ธรรมะนั้นเรียกว่า อิทธิบาท 4

อิทธิบาท 4 ประกอบด้วย
1. ฉันทะ คือ ความพอใจ หมายถึง มีใจรัก มีความต้องการ มีความสุขที่จะทำสิ่งนั้นอยู่เสมอ
2. วิริยะ คือ ความเพียร หมายถึง ความขยันหมั่นเพียรในสิ่งที่ทำ อดทนไม่ท้อถอย มีความเข้มแข็ง ทุ่มแรงกายแรงใจ
3. จิตตะ คือ ความคิด หมายถึง มีใจจดจ่อ ทำสิ่งนั้นด้วยความฝักใฝ่ เอาใจใส่ ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป
4. วิมังสา คือ ความไตร่ตรอง หมายถึง การหมั่นใช้ปัญญา พิจารณาใคร่ครวญ ตรวจสอบ วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุงในสิ่งที่กำลังทำ

เมื่อเราสามารถปฏิบัติตามหลัก อิทธิบาท 4 ได้อย่างครบถ้วนแล้ว งานการต่างๆจะสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มีการพัฒนาให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ความสำเร็จและความเจริญต่างๆก็จะตามมา


Share

Comments

Comments are closed.