Categories

Archive

“กล้วยน้ำว้า” ประโยชน์อนันต์

หลายท่านคงรู้จัก “กล้วย”   ซึ่งมีประโยชน์มากมายหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นผลของกล้วย  ซึ่งมีรสชาติหวานอร่อยแล้ว  ส่วนอื่นๆ ของต้นกล้วยก็ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ใช้สอยได้อีกหลายอย่าง