Categories

Archive

เครดิตบูโร (Credit Bureau) คือ ?

ข้อมูลเครดิต (Credit Bureau) คือ ข้อมูลที่บ่งบอกถึงประวัติการชำระหนี้หรือสินเชื่อ รวมถึงการชำระบัตรเครดิตของบุคคลจากสถาบันการเงิน