Categories

Archive

วิธีแก้ Jet Lag อย่างได้ผล

สำหรับผู้ที่มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศ ย่อมรู้จักอาการเมาเวลาหรือ Jet Lag เป็นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อ