Categories

Archive

การขับรถยนต์ให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

ในวันที่น้ำมันเชื้อเพลิงมีการขึ้นราคาอย่างต่อเนื่องทั่วโลกเช่นนี้ หากเราไม่สามารถหยุดหรือเลิกใช้น้ำมันได้