Categories

Archive

ปรุงเนื้อด้วยเครื่องเทศ ป้องกันมะเร็งได้

เนื้อสัตว์ที่ประกอบอาหารด้วยการผ่านความร้อน เช่น อบ ย่าง ต้ม หรือทอด จะมีสาร Heterocyclic Animes (HCAs)