Categories

Archive

ชีวิตของผีเสื้อ

ชีวิตการเจริญเติบโตของผีเสื้อเป็นการเจริญเติบโตแบบครบ ๔ ขั้น เหมือนที่พบในพวกด้วง  ผึ้ง  และแมลงวัน