Categories

Archive

พระบรมบรรพต หรือ ภูเขาทอง

 ภูเขาทอง เป็นปูชนียสถานสำคัญยิ่ง ในทางพระพุทธศาสนาแห่งหนึ่ง  เพราะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้