Categories

Archive

การพ้นจากตำแหน่งของรัฐมนตรี ต่อเมื่อ ?

  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีย่อมพ้นจาก ตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติหรือ มีลักษณะต้องห้าม ต้องคำพิพากษาให้จำคุก