Categories

Archive

การเกณฑ์ทหารในประเทศไทย มีข้อปฏิบัติอย่างไร

การเกณฑ์ทหารในประเทศไทยในปัจจุบันนี้  อาศัยความตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497  ซึ่งได้กำหนดให้ชายไทยทุกคนมีหน้าที่ต้องเข้ารับราชการทหาร