Categories

Archive

ศิลปะแม่ไม้มวยไทย

มวยไทย เป็นการละเล่นพื้นบ้าน ที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัว ด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้