Categories

Archive

9 โรคร้ายใหม่ จากการสูบบุหรี่

จากการรายงานของกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐอเมริกา พบว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของมะเร็งปอดและโรคเรื้อรังอื่นๆ